Pomoć - Pretraga - Korisnici - Kalendar
Standarna verzija: Fudbalska reprezentacija BiH (2007, 2008)
BH. SPORTSKI PORTAL > RUBRIKE > ARHIVA
Stranica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137
ASA_09
CITAT(BiH-komentator @ 07.02.2008., 08:55) [snapback]140697[/snapback]
Dobar sastav, samo mislim da Custovic zasluzuje vise mjesto u napadu nego Muslimovic trenutno.
Bit ce interesantno vidjeti hoce li smjeti postaviti toliko muslimana u prvoj postavi, ili ce gledati taj nacionalni kljuc sto je obecao celnicima da ce paziti.


ja mislim daje on to reko za svoje pomocnike, a ne igrace !!!
ASA_09
CITAT(member22 @ 07.02.2008., 07:51) [snapback]140696[/snapback]
----------------------Hasagic-----------------------

Muharemovic-----Spahic----Nadarevic----Papac

-----------------------Rahimic---------------------

Pjanic ----------------------------------Bajramovic

-----------------------Misimovic--------------------

-------------Muslimovic---------Dzeko------------
bolje nemamo (Hasan se nece vratit)


ali ako se treba gledati nacijonalni kljuc.....
pa eto ima jedan "hrvat" ( papac), jedan "Srb" (Misimovic) i jedna "grupa Bosnjaka" icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif icon_mrgreen.gif

poZ
FahroX
CITAT(goliath @ 07.02.2008., 12:21) [snapback]140716[/snapback]
Ma probavamo mi variajante vec vise od 11 godina pa kud su nas odvele? Dvije osnovne varijante formacije treba da budu 4-5-1 sa jakim ekipama i 4-4-2 sa slabijim. A za ovu raju koja zeli da nas napad bude na racun odbrane, diskusija je previse smjesna za diskutirat.

Slazem se da trebamo igrati sa 4-5-1 jer smo puno niski i tanki u odbrani dok bi tako imali vise igraca po sredini i teze bi bilo prici nasem golu. Ili ovako nesto:

4-1-4-1
--------------------Hasagic

----Muharemovic Spahic Nadarevic Papac

------------------- Rahimic

Pjanic Misimovic Bajramovic Salihovic

---------------------Dzeko

Dosta bi bili jaci po sredini i odbrana bi djelovala sigurnije. Ovo bi radilo i protiv jacih i slabijih ekipa. I jos nesto, svi igraci bi igrali na svojim pozicijam koje njima odgovaraju bar ja tako mislim.
VelezFC
CITAT(FahroX @ 07.02.2008., 20:06) [snapback]140718[/snapback]
Slazem se da trebamo igrati sa 4-5-1 jer smo puno niski i tanki u odbrani dok bi tako imali vise igraca po sredini i teze bi bilo prici nasem golu. Ili ovako nesto:

4-1-4-1
--------------------Hasagic

----Muharemovic Spahic Nadarevic Papac

------------------- Rahimic

Pjanic Misimovic Bajramovic Salihovic

---------------------Dzeko

Dosta bi bili jaci po sredini i odbrana bi djelovala sigurnije. Ovo bi radilo i protiv jacih i slabijih ekipa. I jos nesto, svi igraci bi igrali na svojim pozicijam koje njima odgovaraju bar ja tako mislim.Ovo nije los sastav, uz par malih korekcija icon_mrgreen.gif
Pjanic out - Muslimovic in (moze igrati i na krilu, vrijedan igrac). Pjanic nije jos za pocetnog sastava, bolje ga koristiti kao dzokera.
Vladavic za mene jos uvijek ima prednost pred Salihovicem. Grlic, neznam jeli se definitvno oprostio ali i njega treba uzeti u obzir, Misimovic i Bajramovic su skloni povredama.
jaguar
Sta nam je sa Dajicem? icon_eek.gif

Ja mislim da bi u slucaju da Pandza igra stopera Nadarevic mogao igrati desnog bocnog.
Ako se sjecate u on je igrao tu poziciju za U-21 i Berberovic mu je bio rezerva. Mislim da je to bila tekma sa Francuskom na Grbavici, kad su za njihovu U-21 nastupali Landreau, Kapo, Govou, Luyindula, Dalmat... Super tekma bila, pored poraza od 1:0 icon_rolleyes.gif

Alen765
Do jula se moram odlučiti, vjerujem da će to biti Bosna


Iz Bu­ća po­to­ka i ro­dnog Sa­ra­je­va Emra Ta­hi­ro­vić je oti­šao kao tro­go­diš­njak, u "pre­dve­čer­je" ra­ta na eks-ju­go­sla­ven­skim pros­to­ri­ma, skra­siv­ši se na sje­ve­ru Evro­pe.

Za­je­dno sa ocem Ra­mi­zom i maj­kom Haj­ri­jom, od 1990. go­di­ne pos­ta­je sta­no­vni­kom šved­skog gra­di­ća Ore­bro, u ko­jem ži­vi i os­ta­tak nje­go­ve fa­mi­li­je, ses­tra Se­na­da i bra­ća Je­tis i Mir­sad.

Dru­že­nje s lop­tom za­po­čeo je kao 10-go­diš­njak i fu­dbal će pos­ta­ti nje­go­va gla­vna pro­fe­si­ja. Šved­ske klu­bo­ve IK Stu­re­hov, Ore­bro SK i Hal­mštad BK, za ko­je je us­pje­šno nas­tu­pao, lje­tos je za­mi­je­nio dre­som fran­cus­kog OSC Li­la. Ugo­vor je bio vri­je­dan dva mi­li­ona eura. Na­kon je­se­nje se­zo­ne, u ko­joj ni­je do­bi­jao pre­vi­še šan­se, sti­gao je u Švi­car­sku - njen ban­kar­ski cen­tar - grad Ci­rih.

Ko­na­čna odlu­ka

Po­tpi­sao je po­lu­go­diš­nji ugo­vor za is­to­ime­nog švi­car­skog su­per­li­gaš, za ko­jeg su ne­ka­da nas­tu­pa­li i Ha­ris Ško­ro, Mir­sad Ba­ljić i Mu­ha­med Ko­njić.

Nas­tu­pa za šved­sku U-21 se­le­kci­ju i ima rok do kra­ja ju­la ove go­di­ne da se izja­sni ko­me će se pri­klo­ni­ti - šved­skom ili bo­san­skom na­ci­onal­nom dre­su. Na­kon uta­kmi­ce sa Tu­nom, ra­do je pris­tao da­ti in­ter­vju za San.

U tvo­joj fu­dbal­skoj ka­ri­je­ri gra­dić Ore­bro je ne­iz­bje­žan de­talj.

- U tom sam gra­di­ću pro­veo 16 go­di­na, i tu sam kao 10-go­diš­njak po­čeo igra­ti fu­dbal. Iz­bje­ga­vao sam ku­ću i ci­je­li dan sam se dru­žio s lop­tom. Sa 16 go­di­na do­spio sam u prvi tim Ore­bro SK, da bih ka­sni­je pre­šao u re­do­ve prvo­li­ga­ša Hal­mšta­da BK.

Za­što si se u Fran­cus­koj za­držao re­la­ti­vno krat­ko vri­je­me?

- Osim me­ne, u klu­bu su pro­šle go­di­ne bi­la još pe­to­ri­ca na­pa­da­ča - uče­sni­ka Mun­di­ja­la 2006. u Nje­ma­čkoj (Pa­trik Klaj­vert, Ke­vin Mi­ra­las, Ja­nez Lu­is, Ni­ko­las Fa­vre i Su­lej­ma­ne Jo­ula). Tim je igrao for­ma­ci­ju 4-5-1 i sa­mo je je­dan od na­pa­da­ča do­bi­jao re­do­vno šan­su.

Gol u Ku­pu UEFA

Ipak, uspio si odi­gra­ti ne­ko­li­ko uta­kmi­ca.

- Da. Pos­ti­gao sam i je­dan gol (u Ku­pu UEFA pro­tiv špan­skog Re­al Va­lja­do­li­da op.a.) i ubi­lje­žio ne­ko­li­ko asis­ten­ci­ja. Iako me tre­ner Klod Pu­el nas­to­jao za­drža­ti, odlu­čio sam oti­ći. Že­lio sam ve­ću mi­nu­ta­žu.

Ot­ku­da to da se odlu­čiš za Švi­car­sku i FC Ci­rih?

- Is­ti­na, že­lio sam igra­ti u ve­li­kom klu­bu. U Lil su do­la­zi­li pred­sta­vni­ci ita­li­jan­skog Ju­ven­tu­sa, ho­lan­dskog PSV-a, Spor­tin­ga iz Li­sa­bo­na... Naj­kon­kre­tni­ji, je ipak bio FC Ci­rih. Odlu­čio sam se za njih jer su u vrhu švi­car­ske li­ge i igra­ju na evrop­skoj sce­ni, ali i zbog do­go­vo­ra sa Ju­ven­tu­som. S lju­di­ma iz To­ri­na sam do­go­ro­vio da odi­gram pro­lje­će u Ci­ri­hu, a da po­tom po­no­vo sje­dne­mo za stol.

Ka­ko si se sna­šao u Švi­car­skoj?

- Na­su­prot šved­skom i fran­cus­kom fu­dba­lu, u ko­ji­ma je sna­ga i kon­di­cij­ski aspe­kat u prvom pla­nu, švi­car­ski fu­dbal odli­ku­je ta­kti­čki pri­laz i mo­gu ga slo­bo­dno na­zva­ti "ma­la Špa­ni­ja". To mi ite­ka­ko od­go­va­ra.

FC Ci­rih igra sjaj­no, ima­te dos­ta mla­dih igra­ča, me­đu ko­ji­ma si i ti...

- Tre­ner Ber­nard Ka­lan­des je ja­ko do­bar, da­le­ko bo­lji ne­go fran­cus­ki tre­ne­ri. Ja­ko me ci­je­ni, ima pu­no ra­zu­mi­je­va­nja, ka­ko za me­ne ta­ko i za dru­ge mla­đe igra­če. Što se sa­me eki­pe ti­če, odli­čno sam se uklo­pio sa Al­me­nom Ab­di­jem.

Ka­ko pro­vo­diš vri­je­me ka­da ni­si u dre­su Ci­ri­ha.

- Dos­ta na­ših lju­di je u Ci­ri­hu, ima dos­ta i na­ših klu­bo­va. Čak sam vrlo brzo pro­na­šao mjes­ta gdje se mo­gu po­jes­ti će­va­pi i bu­rek. Ne znam, osje­ćam se kao kod ku­će. Slo­bo­dno vri­je­me naj­vi­še pro­vo­dim sa dvo­ji­com sui­gra­ča, Pe­ru­an­cem An­dre­som Vas­ke­zom i Srbi­nom Du­ša­nom Đu­ri­ćem. Obo­ji­ca njih ima­ju šved­ski pa­soš.

De­set go­di­na ni­sam bio u Sa­ra­je­vu

Čes­to, u to­ku raz­go­vo­ra, za stva­ri ve­za­ne za BiH ko­ris­tiš ri­ječ "na­ši"... A igraš za šved­sku mla­du se­le­kci­ju?

- Za­dnji pu­ta sam u Sa­ra­je­vu bio pri­je 10 go­di­na. Ta­mo još ži­vi os­ta­tak mo­je fa­mi­li­je i je­dva če­kam pri­li­ku da sko­knem do ro­dnog gra­da. Jes­te, član sam U-21 se­le­kci­je Šved­ske i oni me že­le u svo­ju naj­bo­lju se­ni­or­sku se­le­kci­ju, ali to još uvi­jek iz­bje­ga­vam.

Imaš dva pa­so­ša i rok do ka­da se de­fi­ni­ti­vno mo­raš odlu­či­ti.

- Rok o ko­jem go­vo­ri­te is­ti­če ovog lje­ta. Imam že­lju da zai­gram za naj­bo­lju bh. fu­dbal­sku re­pre­zen­ta­ci­ju i na­dam se da će se se­le­ktor Ko­dro ili ne­ko iz NS BiH ja­vi­ti, da ma­kar raz­go­va­ra­mo o to­me. Vo­lim Bo­snu i ona mi je u srcu - ka­zao je na kra­ju raz­go­vo­ra Emra Ta­hi­ro­vić, prvo­ti­mac švi­car­skog Tu­na i još je­dan dra­gulj, ko­jeg će­mo mo­žda us­ko­ro iz­gu­bi­ti, baš kao što smo iz­gu­bi­li Zla­ta­na Ibra­hi­mo­vi­ća!

Poz­drav za Sej­du i Ke­mu

- Vje­ru­jem da će vri­je­me bh. fu­dba­la, igrao ja za BiH ili ne, do­ći i da će­mo Evro­pi i svi­je­tu po­ka­za­ti naš kva­li­tet. Poz­drav svim Bo­san­cim i Her­ce­gov­cim, ma gdje bi­li. A po­se­ban poz­drav za mo­je ro­đa­ke u Sa­ra­je­vu Sej­du i Ke­mu - po­ru­čio je Ta­hi­ro­vić.

Pe­ti­ca u de­bi­ju

U svom prvom nas­tu­pu, Ta­hi­ro­vić se u dre­su Ci­ri­ha (pro­tiv Tu­na) is­ta­ko vrlo do­brom igrom. Asi­si­ti­rao je Al­me­nu Ab­di­ju za je­di­ni gol na uta­kmi­cu, a sta­ti­va ga je spri­je­či­la da se i sam upi­še u lis­tu stri­je­la­ca. Spor­tski no­vi­na­ri švi­car­skog dne­vni­ka "Blick" oci­je­ni­li su ga pe­ti­com i uvrsti­li u naj­bo­lju je­da­na­es­tor­ku ko­la.

san

PS: MOGUCE JE DA SE I TAHIROVIC PRIKLJUCI ZA DEBI U REPREZENTACIJI BIH NA SP......
Alen765
Posle Pjanica mislim da i Emra Tahirovic ce se prikljuciti BiH eusa_clap.gif uspijesnija je ova godina za nasu reprezentaciju izgleda dobila je jednog dragulja jos Emru Tahirovica i bice 2 fantasticna dragulja u BiH Reprezentaciji.
ZIJANCER_SA
CITAT(Elmar @ 08.02.2008., 17:04) [snapback]140753[/snapback]
Ozbiljno?, Emra nije neki dragulj.

Bolje receno nije jos ali sto neznaci da nece biti u buducnosti, sve zavisi koliko ce igrati i kako ce se razvijati u novoj sredini.
U svakom slucaju bolji je sad od 5-6 nasis Reprezentativaca iz proslih kvalifikacija na celu sa Muzurovicem.
McCoy
Trebalo bi porazgovarati sa Tahorovicem, i reci mu da se racuna na njega. Neka se on konacno odluci da ce igrati za BIH (taj rok do ljeta iskorostit u nasu korist..)
Onda ga pozvati na nekolike tekme,ako je stvarno "dragulj" i zadovolji selektora -> imamo kvalitetnog igraca vise
Ako bi se ispostavilo da je truba, i nema format reprezentativca -> nek`gleda kud sunce hoda

StolacBarbarez
CITAT(Alen765 @ 08.02.2008., 16:42) [snapback]140751[/snapback]
Do jula se moram odlučiti, vjerujem da će to biti Bosna


neka samo doce eusa_clap.gif dobar igrac.
coolin_ban
CITAT(ZIJANCER_SA @ 08.02.2008., 10:39) [snapback]140754[/snapback]
Bolje receno nije jos ali sto neznaci da nece biti u buducnosti, sve zavisi koliko ce igrati i kako ce se razvijati u novoj sredini.
U svakom slucaju bolji je sad od 5-6 nasis Reprezentativaca iz proslih kvalifikacija na celu sa Muzurovicem.

ja ga nikad nisam ocima vidio. kazu da je napadac. kod muzurovica su igrali Dzeko, Muslimovic, Ibisevic i Custovic. da li je bolji i od jednog od njih? jos bolje pitanje, da li bi ga trebalo pozvati umjesto bilo koga od gore nabrojanih?
pravo su mi dragi ovi clanci iz novina koji eto nama kazu kako ce mo mozda izgubiti jos jednog igraca. cinjenica je da niko nije izgubljen ko ne zeli da bude izgubljen. koliko ja vidim, samo ib.ra.himovic igra u drugoj repci, a da mu je prva opcija bila Bosna. orman, dzaka, medunjanin, jakupovic, kucukovic (ima li ih jos), gdje su sada? i tahirovic moze podnjeti zahtjev za promjenu fudbalskog drzavljanstva. ako se nametne igrama, poslati mu poziv, ako ne, sam pao sam se ubio. ne podnosim ucjene tipa, "pozovite me pa cu onda promjeniti drzavljanstvo"...lafe, izbori se za poziv
ermin-jaran
CITAT(selektor @ 08.02.2008., 19:56) [snapback]140768[/snapback]
sve to stoji sto ti kazez, momci kad su mladi zele uspjeh slabo ih nasavjetuju i eto belaja, sad da on na svoju ruku podnese zahtjev za promjenu drzavljanstva rizikuje da nedobije poziv od nasih a nazad nemoze, ja mu nebi bio u kozi sto se tice ove situacije
a za 70% njegovog problema je savez kriv da su ga navrijeme pozvali u nasu mladu sve bi bilo ok, ako ga srce stvarno vuceDobar primjer je Pjanic i pored poziva za francusku U-21 koja je sila za swedsku on je ipak cekao pasos da igra za svoju domovinu....
Tahirovic ako hoce da igra za "nas" onda neka preda zahtjev sam bez obzira da li ce ga pozvati Kodro kao sto kaze culin ban nek se nametne igrama
u slucaju da ga Kodro ne pozove onda nema kvalitet , sigurno je da nece biti ni pozvat od strane swedjana jer su oni ipak jaca repka od nas u tom slucaju ne gubi nista ...dje zapelo u francuskoj je bio nisam vidio ni jednu njegovu tekmu kaze bila jaka konkurencija pa sta u repci je nema...
Ventola
CITAT(coolin_ban @ 08.02.2008., 18:45) [snapback]140761[/snapback]
ja ga nikad nisam ocima vidio. kazu da je napadac. kod muzurovica su igrali Dzeko, Muslimovic, Ibisevic i Custovic. da li je bolji i od jednog od njih? jos bolje pitanje, da li bi ga trebalo pozvati umjesto bilo koga od gore nabrojanih?
pravo su mi dragi ovi clanci iz novina koji eto nama kazu kako ce mo mozda izgubiti jos jednog igraca. cinjenica je da niko nije izgubljen ko ne zeli da bude izgubljen. koliko ja vidim, samo ib.ra.himovic igra u drugoj repci, a da mu je prva opcija bila Bosna. orman, dzaka, medunjanin, jakupovic, kucukovic (ima li ih jos), gdje su sada? i tahirovic moze podnjeti zahtjev za promjenu fudbalskog drzavljanstva. ako se nametne igrama, poslati mu poziv, ako ne, sam pao sam se ubio. ne podnosim ucjene tipa, "pozovite me pa cu onda promjeniti drzavljanstvo"...lafe, izbori se za poziv


Gledao sam ga 10-ak puta i iskren da budem, nisam mogao da vjerujem kada sam cuo da je potpisao za Lille. Sad trenutno nije bolji ni od jednog od cetvorice nabrojanih, da li ce procvjetati do juna, ostaje da se vidi mada me ne bi iznenadilo, i veca su se cuda desavala do sad..

Po meni, Denni Avdic je puno kompletniji igrac od njega, 19 mu je godina a vec je standardan u U21 repki Swe. Medjutim, bojim se da (ni) od njega nema nista...
BrcanskaMalta
Osim utakmice sa Makedonijom (26) marta, NSBiH je u pregovorima za još jedan kontrolni susret A tima. Navodno je stigla ponuda ruske nogometne federacije. Rusi nude utakmicu u majskom terminu. Meč bi se igrao u Njemačkoj, gdje će se ruska nogometna reprezentacija pripremati uoči nastupa na EP u Austriji i Švicarskoj. Rusi su spremni platiti za sparingovanje nekih stotinjak hiljada dolara i ostale troškove, što su čelnici NSBiH objeručke prihvatili. Ostali su još tehnički detalji da se utakmica i definitivno potvrdi i potpiše ugovor. Kako je majski termin i u kalendaru FIFA, Meho Kodro neće imati problema oko odaziva najboljih igrača. Pogotovo što bi se meč igrao u Njemačkoj, odakle dolazi glavnina reprezentativaca (Bajramović, Radeljić, Bajić, Ibišević, Salihović, Grlić...).

AA77
CITAT(mahic @ 09.02.2008., 03:09) [snapback]140781[/snapback]
Osim utakmice sa Makedonijom (26) marta, NSBiH je u pregovorima za još jedan kontrolni susret A tima. Navodno je stigla ponuda ruske nogometne federacije. Rusi nude utakmicu u majskom terminu. Meč bi se igrao u Njemačkoj, gdje će se ruska nogometna reprezentacija pripremati uoči nastupa na EP u Austriji i Švicarskoj. Rusi su spremni platiti za sparingovanje nekih stotinjak hiljada dolara i ostale troškove, što su čelnici NSBiH objeručke prihvatili. Ostali su još tehnički detalji da se utakmica i definitivno potvrdi i potpiše ugovor. Kako je majski termin i u kalendaru FIFA, Meho Kodro neće imati problema oko odaziva najboljih igrača. Pogotovo što bi se meč igrao u Njemačkoj, odakle dolazi glavnina reprezentativaca (Bajramović, Radeljić, Bajić, Ibišević, Salihović, Grlić...).


Rusi bi bili dobri za pripreme ipak igramo u kvalifikacijama sa dvima bivsim ruskim drzavama.
legionar
@coolin ban:
dajem kapu dolje na tvoje stav, jedno je igrati futbal i drugo je tvoj osnovni osjećaj koji niti ne utjeće toliko na igračku karijeru ili dapače ipak utječe, a drugo je osjećati se domovinsko kad je u pitanju baš taj osjećaj. Svi koji je trude dobiti znanje u drugim klubovima po Evropi moraju (bar po nekom domovinskom osjećaju) to znanje logično DONJETI u naš reprezentativni tim iz kojeg bi logično iz toga nešto nastalo. Stoga oni koji "su izgubljeni igrači" su izgubljeni zbog jednog jedinog razloga koji vam je dosta dobro poznat! Zašto nijedan hrvatski igrač ne igra za drugu državu? Svako se mora postaviti u vrstu da se vidi da je na razpolaganju, tako idu te stvari tako da najbolje funkcioniraju. Niko ne može skupiti i organizovati neznam ti ja kakvu ekipu koji bi tražila te igrače po evropi ako nije njima stalo do toga, stoga svi igrači budi to štoje jeste pokažite svoja prava lica i to javno preko svih javnih formularado kažite da ste porejklom iz naše drage BIH. To je jedini način da postanemo futbalska velesila 21. vjeka. Jedno su pare a drugo je nešto što je puno više nego te pare nešto što se pamti vjekovima!!!

Pozdrav BH raji širom svijeta!!!

Mali smo da smo tako nejednaki!!
Nucho
CITAT(legionar @ 09.02.2008., 07:38) [snapback]140786[/snapback]
@coolin ban:
Zašto nijedan hrvatski igrač ne igra za drugu državu?


Mozda iz prostog razloga sto je Hrvatska prije desetak godina bila treca na SP.
Mozda zato sto se Hrvatska uvijek kvalifikuje na SP i EP. Kad him je reprezentacija toliko uspjesna, zasto bi onda nastupali za neku drugu zemlju?

Da je nekom srecom obrnuto, da je Bosna i Hercegovina uspjesna a Hrvatska ne, - tad bi najvjerovatnije mogao vidjeti kvalitetni "hrvatski" igraca koji nastupaju za nasu selekciju...
SemirBosanac
CITAT(Nucho @ 09.02.2008., 09:21) [snapback]140789[/snapback]
Mozda iz prostog razloga sto je Hrvatska prije desetak godina bila treca na SP.
Mozda zato sto se Hrvatska uvijek kvalifikuje na SP i EP. Kad him je reprezentacija toliko uspjesna, zasto bi onda nastupali za neku drugu zemlju?

Da je nekom srecom obrnuto, da je Bosna i Hercegovina uspjesna a Hrvatska ne, - tad bi najvjerovatnije mogao vidjeti kvalitetni "hrvatski" igraca koji nastupaju za nasu selekciju...


Nije samo to. Hrvatska se bori za svoje igrace. Dok mi godinama pricamo o Suboticu, Tahirovic, i ######i materini oni se boru za igrace, kao i Srbija.
bosniak
Osim utakmice sa Makedonijom (26) marta, NSBiH je u pregovorima za još jedan kontrolni susret A tima. Navodno je stigla ponuda ruske nogometne federacije. Rusi nude utakmicu u majskom terminu. Meč bi se igrao u Njemačkoj, gdje će se ruska nogometna reprezentacija pripremati uoči nastupa na EP u Austriji i Švicarskoj. Rusi su spremni platiti za sparingovanje nekih stotinjak hiljada dolara i ostale troškove, što su čelnici NSBiH objeručke prihvatili.

Ostali su još tehnički detalji da se utakmica i definitivno potvrdi i potpiše ugovor. Kako je majski termin i u kalendaru FIFA, Meho Kodro neće imati problema oko odaziva najboljih igrača. Pogotovo što bi se meč igrao u Njemačkoj, odakle dolazi glavnina reprezentativaca (Bajramović, Radeljić, Bajić, Ibišević, Salihović, Grlić...).
SemirBosanac
CITAT(bosniak @ 09.02.2008., 10:54) [snapback]140791[/snapback]
Osim utakmice sa Makedonijom (26) marta, NSBiH je u pregovorima za još jedan kontrolni susret A tima. Navodno je stigla ponuda ruske nogometne federacije. Rusi nude utakmicu u majskom terminu. Meč bi se igrao u Njemačkoj, gdje će se ruska nogometna reprezentacija pripremati uoči nastupa na EP u Austriji i Švicarskoj. Rusi su spremni platiti za sparingovanje nekih stotinjak hiljada dolara i ostale troškove, što su čelnici NSBiH objeručke prihvatili.

Ostali su još tehnički detalji da se utakmica i definitivno potvrdi i potpiše ugovor. Kako je majski termin i u kalendaru FIFA, Meho Kodro neće imati problema oko odaziva najboljih igrača. Pogotovo što bi se meč igrao u Njemačkoj, odakle dolazi glavnina reprezentativaca (Bajramović, Radeljić, Bajić, Ibišević, Salihović, Grlić...).


Koji ti je izvor jaro?
HECIM
CITAT(Alen765 @ 08.02.2008., 17:00) [snapback]140752[/snapback]
Posle Pjanica mislim da i Emra Tahirovic ce se prikljuciti BiH eusa_clap.gif uspijesnija je ova godina za nasu reprezentaciju izgleda dobila je jednog dragulja jos Emru Tahirovica i bice 2 fantasticna dragulja u BiH Reprezentaciji.

Pa zaboravio si jos MUSTAFU KUCUKOVICA.
Majstor
CITAT(SemirBosanac @ 09.02.2008., 11:50) [snapback]140792[/snapback]
Koji ti je izvor jaro?bhfanaticos.com
Istok
CITAT(bosniak @ 09.02.2008., 10:54) [snapback]140791[/snapback]
Osim utakmice sa Makedonijom (26) marta, NSBiH je u pregovorima za još jedan kontrolni susret A tima. Navodno je stigla ponuda ruske nogometne federacije. Rusi nude utakmicu u majskom terminu. Meč bi se igrao u Njemačkoj, gdje će se ruska nogometna reprezentacija pripremati uoči nastupa na EP u Austriji i Švicarskoj. Rusi su spremni platiti za sparingovanje nekih stotinjak hiljada dolara i ostale troškove, što su čelnici NSBiH objeručke prihvatili.

Ostali su još tehnički detalji da se utakmica i definitivno potvrdi i potpiše ugovor. Kako je majski termin i u kalendaru FIFA, Meho Kodro neće imati problema oko odaziva najboljih igrača. Pogotovo što bi se meč igrao u Njemačkoj, odakle dolazi glavnina reprezentativaca (Bajramović, Radeljić, Bajić, Ibišević, Salihović, Grlić...).

Dobar izbor protivnika a i mjesta odigravanja. Sa Rusijom u Njemackoj, ne moze biti bolje, kako zbog medijske paznje tako i zbog okupljanja reprezentativaca. Samo da ne bude suplja.
Eborg
CITAT(HECIM @ 09.02.2008., 12:42) [snapback]140793[/snapback]
Pa zaboravio si jos MUSTAFU KUCUKOVICA.


Kuchukovic vishe ne mozhe igrati za BiH...
Sam je sebi kriv,nije podnio zahtjev za promjenu drzhavljanstva.A nismo puno ni izgubili koliko vidim...
StolacBarbarez
neka opet bude u Dortmund.Eto i mene icon_mrgreen.gif
Istok
CITAT(Eborg @ 09.02.2008., 13:18) [snapback]140796[/snapback]
Kuchukovic vishe ne mozhe igrati za BiH...
Sam je sebi kriv,nije podnio zahtjev za promjenu drzhavljanstva.A nismo puno ni izgubili koliko vidim...


Ne treba ni tako olako donositi zakljucke i osude. Kucukovic je bio u Sarajevu na NTVHayat, oblacio bh dres, cekao poziv Zukanovica dok je Pasalic uporno davao izjave tipa "Kucukovic je Nijemac i to trebate shvatiti". Ne znam sta je tu Mustafa vise mogao uraditi?

Sto se tice kvaliteta, on je, cini mi se, 86' godiste kao i Dzeko, igra u Minhenu 1860, u drugoj njemackoj ligi, nisu to bas lose karakteristike mada od ono malo sto sam vidio meni nije bio nesto. Nekako mi je trom i nepokretljiv, malo staromodniji tip igraca kao Klose ali sve je to ne bitno, bitno je da je zelio igrati za BiH, da je realno trebao dobiti sansu u U21 ali ga je tadasnji selektor ignorisao a direktor unaprijed otpisao.

Meni je pomalo cudno a i zao, da su svi igraci iz dijaspore o kojima se vodi polemika ofanzivci, vezni ili napadaci. Nigdje ni jednog iz odbrane a oni bi nam bili korisniji. Ja da sam na mjestu Kodre i Bolica pokusao bih iskoristiti nezadovoljstvo onog Bartulovica, bivseg lijevog beka Hajduka i privoliti ga da igra za BiH. Samo mi se cini da je i za njega kasno, 85' je godiste ako se ne varam.
abab
Ja ne znam zasto ljudi toliko 'pljuju' po Emri. Momak je rekao da je Lille igrao sa jednim napadacom a imali su 5 napadaca, i to je razlog zasto se tamo nije probio u prvu ekipu. Ali i ovaj novi klub nije los. Prosli su grupu u Kupu Uefa i bili su ispred Sparte iz Praga i jedne francuske ekipe sto pokazuje da su kvalitetna ekipa. Za primjer, 'jaki' balkanski klubovi Dinamo i Crvena Zvezda nisu uspjeli da prodju grupu.
Eborg
CITAT(Istok @ 09.02.2008., 13:46) [snapback]140801[/snapback]
Ne treba ni tako olako donositi zakljucke i osude. Kucukovic je bio u Sarajevu na NTVHayat, oblacio bh dres, cekao poziv Zukanovica dok je Pasalic uporno davao izjave tipa "Kucukovic je Nijemac i to trebate shvatiti". Ne znam sta je tu Mustafa vise mogao uraditi?

Sto se tice kvaliteta, on je, cini mi se, 86' godiste kao i Dzeko, igra u Minhenu 1860, u drugoj njemackoj ligi, nisu to bas lose karakteristike mada od ono malo sto sam vidio meni nije bio nesto. Nekako mi je trom i nepokretljiv, malo staromodniji tip igraca kao Klose ali sve je to ne bitno, bitno je da je zelio igrati za BiH, da je realno trebao dobiti sansu u U21 ali ga je tadasnji selektor ignorisao a direktor unaprijed otpisao.

Meni je pomalo cudno a i zao, da su svi igraci iz dijaspore o kojima se vodi polemika ofanzivci, vezni ili napadaci. Nigdje ni jednog iz odbrane a oni bi nam bili korisniji. Ja da sam na mjestu Kodre i Bolica pokusao bih iskoristiti nezadovoljstvo onog Bartulovica, bivseg lijevog beka Hajduka i privoliti ga da igra za BiH. Samo mi se cini da je i za njega kasno, 85' je godiste ako se ne varam.


Ma prijatelju i Ronaldinho se slikao sa BiH zastavom pa ne mozhe igrati za nas.Kuchukovic je trebao uputiti pismo FIFI prije svog 21. rodjendana gdje bi trazhio promjenu statusa iz njemachkog igracha u bosanskog igracha...

A i za to oko defenzivaca se slazhem.Ima njih (Mravac,Subotic) ali niko ih ne kontaktira...Imamo najmanje 15 raspolozhivih napadacha a kuburimo sa odbranom... icon_rolleyes.gif
Ventola
CITAT(abab @ 09.02.2008., 13:56) [snapback]140803[/snapback]
Ja ne znam zasto ljudi toliko 'pljuju' po Emri. Momak je rekao da je Lille igrao sa jednim napadacom a imali su 5 napadaca, i to je razlog zasto se tamo nije probio u prvu ekipu. Ali i ovaj novi klub nije los. Prosli su grupu u Kupu Uefa i bili su ispred Sparte iz Praga i jedne francuske ekipe sto pokazuje da su kvalitetna ekipa. Za primjer, 'jaki' balkanski klubovi Dinamo i Crvena Zvezda nisu uspjeli da prodju grupu.


Ne bih se slozio da raja pljuje po Emri, prije bih rekao da je mnogima on nepoznanica kao igrac i zato ga, po starom bosanskom obicaju, gledaju skepticno..

Mislim da niko ovdje ne bi volio da Emra zaigra za nas i da postane nas najbolji strijelac ikada. Medjutim, zelje su jedno a realnost drugo. Realno po meni, Emra je nas sesti centarfor trenutno a da li ce se stanje promijeniti u ovoj polusezoni sto je pred nama, ostaje da se vidi.

Sto se tekme s rusima tice, ODLICAN IZBOR! Protivnik jak ko beton, Armenija i Estonija igraju slicno ko i oni (mada estonci sve vise vuku na skandi-nacin igranja fudbala), igra se u Njemackoj znaci bice navijaca, zaradice se i lova, odlicno! Ne vidim nista sporno, vecina ekipa placaju ili su placene za ovakvu vrstu sparing-tekmi pred neko veliko takmicenje.

Ali, gdje ce se taj novac preusmjeriti, to je vec druga prica, bojim se da je prica bez happy end-a..

Kucukovic je uradio sto je mogao, da mu je iko ikad iz saveza dao do znanja da barem nekad negdje i na neki nacin racunaju na njega, ubjedjen sam da bi i Kucukovic uputio to pismo UEFI za promjenu drzavljanstva. Ovako, ko sto Istok rece, otpisase ga unaprijed i decka potpuno razumijem sto je ovako reagovao.

Porediti Pjanicev i Kucukovicev slucaj je nezahvalno, Kucukovic je bio aktuelan za vrijeme Barbareza za kojeg je 90% ljudi mislio da ce igrati vjecno i da nam niko nikad vise nece trebati osim njega, poslije Barbe je dosao Muslimovic sa svojim golovima tako da je Kucukovic polako ali sigurno pao u zaborav. Na ruku mu nije islo ni cinjenica da je sve vise grijao klupu u klubu.

Pjanic se "pojavio" na velikoj sceni ove jeseni kada su rezultati isli nezeljenim tokom, kada nam je Moldavija ocitavala lekciju na praznom Kosevu, u vrijeme nekih novih vjetrova koji su na kraju ipak uspijeli odpuhati svemoguceg direktora. Uspijeli smo sacuvati Pjanica teskom mukom, predstoji nam jos milion ovakvih bitaka za neke nove Kucukovice, Pjanice, Tahirovice...
mirzza
CITAT(popokatepetl @ 09.02.2008., 16:38) [snapback]140821[/snapback]
Braniti Kucukovica je glupost.
Natezao se kao gladan sra,t dok je igrao u mladim selekcijama Njemacke.
Iz zahvalnosti menageru,menager ode ovaj opet po starom icon_rolleyes.gif
Da je bio stvarno zagrijan igrati samo za njegovu jednu jedinu.
Napisao bi to pismo Uefi i bio miran.
Ovako legao momcina na prugu i vikao nemoj samo dragi boze da me voz pregazi. icon_rolleyes.gif


mustafa kuckuovic je nijemac i sto prije to shvatimo bit ce nam bezbolnije ;), nikad nije izjavio da bi volio da igra za BiH, kao sto je to uradio jedan pjanic
SuperUstipak
CITAT(Istok @ 09.02.2008., 07:46) [snapback]140801[/snapback]
Ne treba ni tako olako donositi zakljucke i osude. Kucukovic je bio u Sarajevu na NTVHayat, oblacio bh dres, cekao poziv Zukanovica dok je Pasalic uporno davao izjave tipa "Kucukovic je Nijemac i to trebate shvatiti". Ne znam sta je tu Mustafa vise mogao uraditi?


dobio je poziv nakon one izjave na Hayatu, ali bio je povrijedjen i nije dosao na okupljanje...
a ruku na srce u to vrijeme nije ni zasluzio poziv (mada ni Jelic nije) pored napadaca koji su tad igrali za U-21..
VelezFC
CITAT(Kumar @ 08.02.2008., 17:40) [snapback]140755[/snapback]
naravno da kod tebe ima vladavic prednost ispred salihovica. znamo svi zasto.
salihovic je ispred maletica, vladavica itd.


i kad selektor stavi Vladavica ispred Salihovica, to ce biti iz istog razloga, jeli tako? konspiracija velezovaca? icon_mrgreen.gif
Salihovic je potencijal, dokazao se u trecoj i drugoj njemackoj ligi ali fali mu jos da se dokaze i na jacem nivou da bi imao sigurno mjesto u pocetnom sastavu nase reprezentacije
McCoy
Ja bi Salihovica stavi `zmirke´u prvu postavu...
...dokazao je svoj kvalitet u prvoj bundesligi, u trecoj bundesligi, i trenutno razvaljuje u drugoj bundesligi...pored toga je se dokazao i mladoj repki i cak je vise u "muzurovoj repki" pokazao neko Vladavic dosada u svojim nastupima za A-team
VelezFC
CITAT(Kumar @ 09.02.2008., 20:11) [snapback]140894[/snapback]
a gdje se to vladavic dokazo?
a salihovic je odigro i solidni tekmi u prvoj bundesligi, kojoj vladavic nece se nikada pribliziti.
a po mom misljenju salihovic i vladavic nisu ni jedan za prvu postavu.


dobro bola ako preferiras jednog od njih ne moras blatiti drugog... stvarno bezze
kvalifikacije su duge i dobice sigurno i jedan i drugi sansu da pokazu sta znaju ali za mene je Vladavic malo ispred Salihovica
Vladavic igra za lidera slovacke lige i nebi me iznenadilo da karijeru uskoro nastavi bas u bundesligi
Ermin
2 gola danas za Muslimovica (jedan u 91 minuti) 2-2 Atalanta - Fiorentina

SuperUstipak
CITAT(A spahic @ 09.02.2008., 14:51) [snapback]140905[/snapback]
A ZABORAVLJATE BA BESLIJU KOJI JEDAN OD NAJ BRZIH IGRACA U NASOJ REPKI POSLIJE HASANA I JEDAN ISKUSNI MARKO TOPIC KOJI JE IZOSTAVLJEN


gdje Beslija IGRA?

bih_zh
CITAT(BH Fan @ 09.02.2008., 21:02) [snapback]140908[/snapback]
Negdje je u Belgiji. Valjda u Saint Trudieneu na posudbi. Tako pise na wikipediji.


http://www.stvv.com/nl/team/profiel/beslija-mirsad-0
Ventola
CITAT(popokatepetl @ 09.02.2008., 16:38) [snapback]140821[/snapback]
Braniti Kucukovica je glupost.
Natezao se kao gladan sra,t dok je igrao u mladim selekcijama Njemacke.
Iz zahvalnosti menageru,menager ode ovaj opet po starom icon_rolleyes.gif
Da je bio stvarno zagrijan igrati samo za njegovu jednu jedinu.
Napisao bi to pismo Uefi i bio miran.
Ovako legao momcina na prugu i vikao nemoj samo dragi boze da me voz pregazi. icon_rolleyes.gif


Hajd da probam ponovo...


Kucukovic je uradio sto je mogao, da mu je iko ikad iz saveza dao do znanja da barem nekad negdje i na neki nacin racunaju na njega, ubjedjen sam da bi i Kucukovic uputio to pismo UEFI za promjenu drzavljanstva.

Porediti Pjanicev i Kucukovicev slucaj je nezahvalno, Kucukovic je bio aktuelan za vrijeme Barbareza za kojeg je 90% ljudi mislio da ce igrati vjecno i da nam niko nikad vise nece trebati osim njega, poslije Barbe je dosao Muslimovic sa svojim golovima tako da je Kucukovic polako ali sigurno pao u zaborav. Na ruku mu nije islo ni cinjenica da je sve vise grijao klupu u klubu.


Nije mi ni cilj ni zelja da s tobom ulazim u dublje diskusije jer bojim se da mi ne potones ako udjemo do iznad koljena ali prijatelju moj fini, Kucukovica niko nije zvao, babo mu nije bio u novinama svaki drugi dan, ni Ibro ni Baka ga nikad spomenuli nisu a iz saveza su ga samo pljuvali i otpisivali ga dok je on istovremeno na Hayatu oblacio dres i govorio da zeli da igra za BiH. Sa Pjanicem je skroz druga stvar i hvala Bogu i rezultat je drugaciji..


Mirzza> Istina je, sad je Muki "svabo" i mi tu ne mozemo nista promjeniti ali jesmo li izvukli pouku iz ovog slucaja ili cemo samo slegnuti ramenima i iduci put kada neko nase djete zaigra za Austriju, Svicu, Svedsku i nazvati ga ######om? Ili cemo se boriti kao lavovi, do zadnjeg dana? Laksa je ova prva solucija i to puno puno laksa..

Koliko je samo truda i vremena ulozeno u slucaj Pjanic i to od strane obicnih ljudi, navijaca, lomljaca stolica, huligana, to da znate, sutra bi ste kapu skidali ljudima koji su cijeli ovaj slucaj dogurali do Komsica (da se razumijemo, nisam jedan od tih ljudi). Da li iko od vas zna koliko je veza i vezica povuceno da bi se sve zavrsilo pozitivnim rezultatom? Toliko para, vremena i truda nemamo pa da svakog naseg talenta pridobijemo da zaigra za nas ili da mu pomognemo da sredi papire. Ali zato moramo promjeniti nacin razmisljanja, umjesto da odje-ba-vamo svakog od nasih talenata, treba da se svi potrudimo da oni zaigraju za nas. Ima milion nacina, od pisanja mailova, dosadjivanja, pokretanja peticija, kontaktiranja medija... A za one koji i unatoc nasem trudu odluce da igraju za neke druge, e onda malo radikalnije to zavrsavati (igras za Svicu je li mangupe? E hodi sad `vamo...) Treba da shvate da je igranje za drugu zemlju ravno izdaji, da treba da se stidi ljudi u svojoj carsiji a ne kao neki da otvara bazene i da se sepuri ko da je oslobodio cijelu Bosnu..

Jasno i glasno,

SLAVA IL` DEGENEK!

SuperUstipak
CITAT(BH Fan @ 09.02.2008., 15:02) [snapback]140908[/snapback]
Negdje je u Belgiji. Valjda u Saint Trudieneu na posudbi. Tako pise na wikipediji.


znam da u Belgiji zaradjuje platu, ali nigdje on ne igra.
SuperUstipak
haj da budemo svi jasni..
Pasalic je izjavio da je Kucukovic NJEMAC PRIJE neg sto se on pojavio na Hayatu i izjavio da zeli da igra za nas. Kad je to uradio, i Pasalic je rekao da ko god zeli da igra to moze, da su mu "vrata otvorena" bla bla bla.. i Muki je na sljedecem spisku U-21 reprezentacije i bio. Medjutim povreda mu je sprijecila nastup za BiH, onda ga nije bilo jedno vrijeme za U-21 njemacke, valjda covjek mislio dobice poziv od nas, al opet nista.. I tako on opet izabra njemce, i zakljucao "slucaj Kucukovic."

Razloga nije imao da ne napise pismo prije novembra prosle godine da se odluci za nas. Nije vise dijete, i sam zna da od te njemacke repke nista nije postigao.. Jedino ce dobijati pozive u repku i nove angazmane u nekim drugim klubovima je ako pokaze se na terenu... Ne vjerujem da bi bio u imalo losijoj situaciji i da se odlucio za nas, ali eto on ipak izabra "Elf."

ps

Ustvari, ko zna.. mozda i jeste napisao pismo fifi? Neznam dal je Muki igrao za njemce poslje Nov. 2007e.. ko zna mozda nas covjek sve iznenadi za par godina kad na kraju ispadne da je predao zahtjev da igra za nas davni dana..
ermin-jaran
Samo mogu reci jedno od silnih zvijezda i zvijezdica samo je ybrahimovic prosperirao zato sto je svijetska klasa i zato sto je mozda ludjak na svoju ruku ovi ostali Kuckukovici,Jakupovici ,Medjunanini idr...su samo visak vrijednosti za sve te rezervne zemlje ne kontam da jos nisu skontali....
zalosno je to da nemaju ni gram patriotizma u sebi.....!!!!!
Vernes_bhf
CITAT(ermin-jaran @ 09.02.2008., 23:55) [snapback]140931[/snapback]
Samo mogu reci jedno od silnih zvijezda i zvijezdica samo je ybrahimovic prosperirao zato sto je svijetska klasa i zato sto je mozda ludjak na svoju ruku ovi ostali Kuckukovici,Jakupovici ,Medjunanini idr...su samo visak vrijednosti za sve te rezervne zemlje ne kontam da jos nisu skontali....
zalosno je to da nemaju ni gram patriotizma u sebi.....!!!!!

Bravo majstore!! eusa_clap.gif
Emra jeste dobar, za Svedske lige, al za repku nije jos..
Mi imamo tu Custovica,Dzeku,Ibisevica i Muslimovica pa jos Topic!
Al mozda pokaze nesto sada na proljece pa mu onda Kodro moze poslati poziv protiv Rusije.
legionar
CITAT(ermin-jaran @ 09.02.2008., 23:55) [snapback]140931[/snapback]
Samo mogu reci jedno od silnih zvijezda i zvijezdica samo je ybrahimovic prosperirao zato sto je svijetska klasa i zato sto je mozda ludjak na svoju ruku ovi ostali Kuckukovici,Jakupovici ,Medjunanini idr...su samo visak vrijednosti za sve te rezervne zemlje ne kontam da jos nisu skontali....
zalosno je to da nemaju ni gram patriotizma u sebi.....!!!!!


ja imam osjećaj da taj Kucukovic i nije želio da igra za BIH iz svojih individualnih razloga. Vjerovatno je imao svoju viziju (priču) o uspjehu. Šteta što se zaboravlja na porjeklo a ruku na srce u stanju u kojem je bio do nedavno naš savez mu daje pravo za nešto tako. Ne želim reći da treba prodati pripadnost za cjenu upjeha al treba razumjeti i isto tako priznati da je naš savez KILAW.


Evo danas sam prvi put pogledao utakmicu Belgija-Bih (4:1) i šta sam zapazio: da smo tada bili kao ekipa nedisciplinovani i primitivni. I da je tamo neko iz publike nešto bacao na Belgijance kad su izvodili korner. Mislim da ne govorim o igri koja je bila više trčanje za loptom i nabijanje i izbijanje nego neka taktično vodena igra. Mi ako ikako mislimo se kvalifikovati na bilo šta moramo se kao prvo disciplinovati (ANGER MANAGEMENT-ima i film o tome sa Jack Nicholsonom), držati sve u sebi da protivna ekipa prva pošizi. I za sve imati A-B-C plan. NE PUSTITI SE IZPROVOCIRATI JER TO DONOSI DESTRUKTIVNU IGRU. Eto igrali su na toj tekmi najbolji igrači al se vidi kako destruktivno igramo, teško povezujemo stvari jako teško... jedino Barbarez ima toliko znanja da je skoro sve išlo preko njega. Mi na taj način se nećemo nikad plasirati nikamo. Ja samo molim boga da Kodro nađe tu zlatnu žilu koja bi povezala naš tim u jednu stabilnu formaciju, koja bi i sama osjetila kako jaka je! I da najviše što mrzim je kad vidim pojedine igrače koji imaju neke svoje individualne nastupe, kao kod nas može svakako... !! I da na toj tekmi se vidi da Baka kao selektro nije imao neki jak avtoritet kao ni poznavanje svog posla! Kad vidiš da moraš pokazati zube i skrenuti pažnju sudija onda bi to Baka morao napraviti tako da bi mu svi zubi izletjeli kad bi počeo šiziti, a ne on ko da sam sebi govori. Koliko sam slušao Kodru dosadašnjim izjava nešto mi je previše tih jer kao selektor on će vjerovatno morati puno toga i na sebi odraditi da bi dobio taj avtoritet i disciplinu u ekipi. Isto tako će morati pokazati moć svog bjesa kad mu sudije počnu debilirati kao na ovoj utakmici!! Ja mu želim sve najbolje da se mu sve složi kao jedan!
Ventola
Postovi poslije mog proslog posta samo potvrdjuju da je puno puno lakse sjediti i kukati nego i sam pokusati nesto promjeniti. Patriotizam kroz inJternet.. eusa_wall.gif
legionar
CITAT(goliath @ 10.02.2008., 13:42) [snapback]140958[/snapback]
Samo sto Izrael nikako ne moze spadat u skupinu sa Moldavijom i Litvanijom.


Izraelci su sigurno jedna dinamična i uigrana ekipa koja možete ugroziti bilu koju reprezentaciju svjeta. Kod kuće skoro ne gube niti utakmice i trenutno su 26. na FIFInoj rank listi.

A Bešlija: on bi nam valjao. baš na toj utakmici protiv Belgije je bio odmah za Barbarezom u kreacije igre. Mislim da nam takvi igrače ponajviše fale-kreatori igre.
McCoy
@legionar
slazem se sa tvojom analizom, ali je ta tekma bila prije 3 godine. Od tada smo odigrali jedno 15ak tekmi. Nema vise Baljica, Bolica, Grujica, Beslije itd.u repki. Nema vise pushalica i jelica u savez. Znaci dosta se toga promjenilo.
Mi smo za tu tekmu u Belgiji zapeli ko pjandura plota, ne znam zasto. Od tada smo odigrali dosta boljih partija, a Boga mi i losi od te. Uvjek se ufatimo te tekme, kad hocemo nesto da ukazemo na nesto "lose" u repki. Najbolji je primer: Sasa Papac, koji je tada odigrao katastrofalno, kao muha bez glave. Ali je Papac napredovao, kao niko drugi. Ipak se danas nadje neko, sto ga pocne prozivat i spominje opet tu tekmu icon_rolleyes.gif ->bilo pa proslo. Idemo dalje
Sada imamo Kodru&Bolica na klupi. Pa Pjanica, Salihovica itd.-> znaci hejbet novih igraca. idemo dalje.
Ipak smo i pod sliskom napredovali. Dovljno je pogledati, kako smo razvalili tu istu Belgiju u sred Zenice.
Za mene je ta tekma jedna od naj boljih, ak ne i NAJBOLJA. Sto se tice taktike i zalaganja, ja mislim da je ono bilo prva-liga za nase uslove. Ali ta se tekma nikad da spomene icon_mrgreen.gif .

Nakon marakane je dosao -rez- ,tj. trebao doci... kojeg su sigurno trazili igraci(ko ce drugi..). Zato se bio i Barba povukao, pa se ipak vratio na pocetku sledecij, tj proslih kvaifikacij. Ali od pustih obecanja se nista nije promijenilo bilo. Nastala komedija, ostavka slika i pushalic cmizdri pred kamerama itd. Protiv grcke dno-dna. Igra neki stilic, koji nema kvalitet za neku ekipu, koja igra u 3. ligi, a kamoli za repku.
Opet pusta obecanja i nista se ne mijenja. Dolazi cak i "pismo", nista se nemjenja-> osim da mi i dalje tonemo i tonemo. Jos jedne kvalifikacije prosle. Boze moj. Idemo dalje, bice ih jos icon_mrgreen.gif . Ja sad vidim KONACNO svijetlo na kraju duuuuugooog tunela.

Ne treba sada ocekivati od Kodre , da cemo razbiti spaniju u sred spanije. Ali se sigurno moze ocekivati da nadje taktiku i igrace, koji zaskuzuju poziv sa svojim kvalitetom. Dalje, treba se u jednoj ekipi prepoznati `rukopis´jednog trenera. To do sada nije bio slucaj ni kod muzura, niti kod sliska, Musovica i ostale necu ni da spominjem.

Sada imamo tekmu vs. makedonije, pa (najvrjerovatnije) vs. Rusije. Eto prve prilike da Kodro pozove sve igrace. Da objasni igracima svoje planove, viziju i program. MOzda do pocetka kvalifikacija, dozivimo jos jedan slucaj Pjanic (tahirovic,subotic itd.) , makar ce valjati da se `prosiri´klupa. Ipak su duge ove kvalifikacije, a nasi igraci se cesto nadju na klupi ili u bolnici...

legionar
@McCoy:
potpuno se slažem kad kažeš da imamo dobre igrače, to sam i ja potvrdio ali htio sam reći da je problem naše repke taj individualizam igrača. Pogledaj jedan Egipat koji je izbacio onog individualca MIDO-U koji je svojim egoističnim nastupom ugrozio stabilnost ekipe. Hoću da kažem još jednom nije problem u igračima i nije problema u kvaliteti problem je u disciplini i avtoritetu na kojem se može graditi sistem u ekipi. Sve ostalo je od danas do sutra. Kažeš da imamo Pjanića imamo Salihovića... ne treba njih u nebesa dizati jer to se ti neće nikad dobro vratiti. Znaš onu staru ne hvali zore prije dana to su sve novi igrači koji su tek počeli igrati na njih se može računati samo kao pomoć ekipi koja ima malo više iskustva t.j. Papcu, Spahiću itd. Naš problem je profesionalni pristup što bi značilo da se stručni štab repke dobro pripremi na svaku utakmicu jer futbal dobiva nove dimenzije tako da je teško govoriti sad imamo te igrače i ruke u vis pa šta bude... Svaku utakmicu je potrebno analizirtai vidjet kako igraju ali to znači u detajle. Ne kao protiv Belgije da nam jedan MPENZA napravi rastur takve stvari se ne smiju dešavati jer to ugrožava stabilnost i moral ekipe. Mi smo u toj utakmici pomješali jabuke i kruške oboje je voće ali nije isto.

I da moramo se naučiti da je sudija bog i batina na terenu isto kao stranka u dućanu. Na svaku odluku moramo rispektabilno reagovati i odmah trčat na svoju poziciju a ne tamo derat se na njega. U futbalu moraš biti i glumac moraš u glavi taktizirati a ne samo uvjek jedan te isti način kao glavom kroz zid pogledaj italijane kako znaju glumiti i tatktično igrati jer to je point igre da se znaš izraziti na više načina.
Mili
CITAT(legionar @ 10.02.2008., 18:56) [snapback]140978[/snapback]
@McCoy:
potpuno se slažem kad kažeš da imamo dobre igrače, to sam i ja potvrdio ali htio sam reći da je problem naše repke taj individualizam igrača. Pogledaj jedan Egipat koji je izbacio onog individualca MIDO-U koji je svojim egoističnim nastupom ugrozio stabilnost ekipe. Hoću da kažem još jednom nije problem u igračima i nije problema u kvaliteti problem je u disciplini i avtoritetu na kojem se može graditi sistem u ekipi. Sve ostalo je od danas do sutra. Kažeš da imamo Pjanića imamo Salihovića... ne treba njih u nebesa dizati jer to se ti neće nikad dobro vratiti. Znaš onu staru ne hvali zore prije dana to su sve novi igrači koji su tek počeli igrati na njih se može računati samo kao pomoć ekipi koja ima malo više iskustva t.j. Papcu, Spahiću itd. Naš problem je profesionalni pristup što bi značilo da se stručni štab repke dobro pripremi na svaku utakmicu jer futbal dobiva nove dimenzije tako da je teško govoriti sad imamo te igrače i ruke u vis pa šta bude... Svaku utakmicu je potrebno analizirtai vidjet kako igraju ali to znači u detajle. Ne kao protiv Belgije da nam jedan MPENZA napravi rastur takve stvari se ne smiju dešavati jer to ugrožava stabilnost i moral ekipe. Mi smo u toj utakmici pomješali jabuke i kruške oboje je voće ali nije isto.

I da moramo se naučiti da je sudija bog i batina na terenu isto kao stranka u dućanu. Na svaku odluku moramo rispektabilno reagovati i odmah trčat na svoju poziciju a ne tamo derat se na njega. U futbalu moraš biti i glumac moraš u glavi taktizirati a ne samo uvjek jedan te isti način kao glavom kroz zid pogledaj italijane kako znaju glumiti i tatktično igrati jer to je point igre da se znaš izraziti na više načina.


aferim, zivio govornik eusa_clap.gif eusa_clap.gif
coolin_ban
CITAT(dinco @ 11.02.2008., 06:05) [snapback]141012[/snapback]
hasagic

muharemovic - nadarevic - spahic - papac
------------rahimic--------------------
bajramovic---ibricic--------------salihovic
---------misimovic!?-----------
DZEKO ------- MUSLIMOVIC--------
reserva
jasmi buric , ili asmir begovic
berberovic - ima uskustvo u timu :(
damir dzombic -
hrgovic - ali samo rezerva !! jbg covjek ima iskustva
bajic !?
ajdin maksumic --- neznam zasto se on zaboravio '?!
krunic - momak zna driblat hehe ....
jusuf dajic --- ima potencijal
kozarac - LM lijeva strana .. ali isto samo rezerva
custovic - neka njega na klupi , nije tako siguran on
grlic - covjek se naucio s 30 futbala igrat icon_mrgreen.gif
patar jelic !?!?! momak ima potencijala :(
PJANIC - big joker ;) ....
aaaa jebes nacioalni kluc ..... kome smeta , i ko misli da da nemoze zbog njegove nacijonalnost i timu igrat , neka ide onda tamo gdje moze igrat ;)

mislim u kongu zive 40 etnicki grupa.... bilo bi tesko da sviju u tim ubaci ;)


ja mislim, lafe, da si ti jedno pedeseti "selektor" koji postavlja kombinaciju 4-4-3...pa jarane, nije ti los sastav, ako bi sudija pustio da igramo sa 12 igraca. mislim da je ovdje najmanji problem nacionalni kljuc. mislim da tebe yebu pravila fudbalske igre.
Nucho
Najvjerovatnije misli na Samira Kozarca. Taj igrac nastupa za nekakvog Svicarskog drugoligasa ja mislim..
Ovo je light verzija foruma. Za standardnu verziju, klikni ovdje.